facebook-pixel Prístavná 1. Štýlové byvanie pri Dunaji

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka s názvom „Súhlasím so spracovaním osobných údajov" ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) týmto udeľujem výslovný a bezvýhradný

súhlas

spoločnosti RV Development 2 s.r.o., Krížna 47 811 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 109034/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom informovania Dotknutých osôb o projekte „Prístavná 1“ ako potenciálneho klienta.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je daný na dobu určitú, a to na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorú Prevádzkovateľ súhlas získal, najdlhšie však po dobu 3 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako Dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle ustanovenia § 19 a nasl. Zákona a Nariadenia, a že mám právo kedykoľvek súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v Obchodnom registri Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v Obchodnom registri Slovenskej republiky, od Prevádzkovateľa vyžadovať
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa platných právnych predpisov, presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, forme jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  3. opravu alebo doplnenie svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. vymazanie jej osobných údajov, (i) ktoré nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, alebo (ii) ak Dotknutá odvolala súhlas so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, alebo (iii) Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia, alebo (iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo (v) aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. Nariadenia,
  5. obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (i) Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby,
  6. osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
  7. prenos jej osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu Prevádzkovateľ bránil, ak (i) sa spracúvanie zakladá na súhlase, alebo na zmluve, ako aj (ii) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami,
  8. informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.
 2. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v Obchodnom registri Slovenskej republiky
  1. namietať proti spracúvaniu na základe jej súhlasu,
  2. namietať proti profilovaniu založenému na jej súhlase so spracúvaním osobných údajov,
  3. namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,
  4. požadovať kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na základe súhlasu Dotknutej osoby.
 3. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.